ادعای کوریره دلو اسپورت/ آنچلوتی این دو بازیکن رئال را می خواهد

کارلو آنچلوتی از این فصل هدایت ناپولی را بر عهده گرفته و نتایج تقریبا قابل قبولی نیز با این تیم کسب کرده است.