در مورد ریسک های کارآفرینی با خودتان روراست باشید

در مورد ریسک های کارآفرینی با خودتان روراست باشید

ریسک‌پذیری یکی از بارزترین ویژگی‌های شخصیتی کارآفرینان محسوب می‌شود. اگرچه از دیدگاه عموم، ریسک‌پذیری با پذیرفتن افراطی خطرات معنی می‌شود، اما واقعیت چیز دیگری است.