سفالوپودها به عنوان منبع غذایی آینده

سفالوپودها به عنوان منبع غذایی آینده

پژوهشگران سفالوپودها را به عنوان منابع غذایی جایگزین پیشنهاد می‌کنند.