نگاه یک دانشمند: تفسیر عصبی خودآگاهی در مغز انسان

نگاه یک دانشمند: تفسیر عصبی خودآگاهی در مغز انسان

رابرت پپرل خودآگاهی را حاصل ایجاد حلقه‌های بازخورد انرژتیک در مغز می‌داند.