چه عاملی وارن بافت را به سرمایه گذاری همیشگی تشویق می‌کند

چه عاملی وارن بافت را به سرمایه گذاری همیشگی تشویق می‌کند

چه عاملی به سومین فرد ثروتمند جهان در سن ۸۸ سالگی انگیزه می‌دهد و باعث می‌شود با وجود این حجم از ثروت، خودش را بازنشسته نکند؟