کروم، وب‌سایت‌های دارای تبلیغات مخرب را به طور کامل مسدود می‌کند

کروم، وب‌سایت‌های دارای تبلیغات مخرب را به طور کامل مسدود می‌کند

مبارزه و مسدودسازی تبلیغات مخرب موضوع مهمی است و گوگل همیشه با آن مبارزه کرده و مانع از نمایش آن‌ها شده است.