گذشتگان ما در مواجهه با تغییرات اقلیمی چه کردند؟

گذشتگان ما در مواجهه با تغییرات اقلیمی چه کردند؟

پژوهشگران می‌‌گویند تغییرات اقلیمی در بازه‌‌ی زمانی ۱۰۰۰ تا ۵۰۰۰ سال پیش نیز رخ داده و باعث تغییرات زیادی در الگوهای کشاورزی برای مردم آن زمان شده است.